Wolf 

translated into Frisian by Tsead Bruinja. Original title 'Wolf', by Bart FM Droog

    back to list of all translations


    

WOLF

Bin net geskikt foar deistich gebrûk
lit de leafde foarbygean; ken lusten
en foaral de lesten dy't dizze
tehavene lea meitôget, dei oan dei

en de frou dy't my heucht
wiesto net, mar dy op dy heuvel
tichtby de Swarte See, ik wit
dyn laitsjen en de wyn -

hoe't alles oan my foarbygiet
ek do, kear my nei
fiere lannen en werom
floeit wetter oer strannen.

© Bart FM Droog, 2000
© translation Tsead Bruinja, 2001
original title: Wolf, from Benzine, Passage Publishing Company, Groningen, 2000© Bart FM Droog & Tsead Bruinja 2001. Auteursrecht berust bij de auteur en vertaler op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur en vertaler.